Gənc alimlər şurası

ƏSASNAMƏ

1. Ümumi müddəalar

1.1. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu (bundan sonra Az.ET Əkinçilik İnstitutu) Gənc Alimlər Şurası (bundan sonra - şura) Az.ET Əkinçilik İnstitutunda çalışan gənc alim və tədqiqatçıların elmi fəaliyyətinin təşkili və əlaqələndirilməsinə yardım etmək, onların yaradıcı elmi və innovasiya fəaliyyətini inkişaf etdirmək üçün yaradılan ictimai təşkilatdır.

1.2. Şuranın fəaliyyəti elm və təhsil sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun nizamnaməsi və bu Əsasnamə ilə tənzimlənir.

1.3. Bu Əsasnamə Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı əsasında direktor tərəfindən təsdiq edilir və təsdiq edildiyi gündən qüvvəyə minir.
1.4. Bu Əsasnaməyə əlavələr və dəyişikliklər şuranın təqdimatı əsasında Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunun Elmi Şurasında müzakirə edilərək qəbul edilir, direktor tərəfindən təsdiq edildikdən sonra qüvvəyə minir.
1.5. Şuranın tam adı göstərilən emblemi, möhürü və blankları ola bilər.
1.6. Şuranın yaradılması, ləğv edilməsi və ya yenidən təşkili direktorun əmri ilə həyata keçirilir.

 2. Şuranın məqsəd və vəzifələri

2.1. Şuranın məqsədi gənc alim və tədqiqatçıların elmi fəaliyyətə cəlb edilməsi, onların elmi və peşəkarlıq səviyyələrinin yüksəldilməsi, aktual elmi problemlərin işlənilməsi və prioritet elmi məsələlərin həlli üçün səylərinin birləşdirilməsi, gənc alimlərin innovasiya fəaliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi və yaradıcılıq imkanlarının tam reallaşdırılmasına kömək etməkdən ibarətdir.

2.2. Öz məqsədinə nail olmaq üçün şura aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:

 • Gənc alim və tədqiqatçıların elmi tədqiqat işlərinin təşkili sahəsində Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunun ayrı-ayrı şöbə və laboratoriyalarının eləcə də bölgə təcrübə stansiyalarında fəaliyyətini koordinasiya edir;

• Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunun ayrı-ayrı şöbə və laboratoriyaları, eləcə də bölgə təcrübə stansiyalarında çalışan gənc alim və tədqiqatçıların elmi fəaliyyətini koordinasiya edir, onların fundamental və tətbiqi tədqiqat işlərində fəal iştirak etməsinə təkan verir;

• Gənc alim və tədqiqatçıların iştirakına imkan verən elmi konfranslar, seminarlar, tarla seminarları, forumlar, sərgilər və digər tədbirlər təşkil edir;
• Gənc alim və tədqiqatçıları respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi konfrans, seminar, qurultay, forum, sərgi və digər tədbirlərdə iştiraka cəlb edir;
• Şura gənc alimlərin akademik maraqlarını qoruyur və müdafiə edir.
• Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ayrı-ayrı institutları, Respublikanin digər elmi təşkilatlarında fəaliyyət göstərən Gənc alimlər şuraları ilə əlaqə yaradır, birgə tədbirlər təşkil edir və həyata keçirir;

• Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunda, respublikanın və xarici ölkələrin elm və tədris müəssisələrində elmi tədqiqat və innovasiya fəaliyyəti üzrə müsbət təcrübəni öyrənir, təhlil edir, ümumiləşdirərək yayılmasını və tətbiq edilməsini təşkil edir;

• Gənc alim və tədqiqatçıların innovasiya fəaliyyətini dəstəkləyir və onun stimullaşdırlması üçün təkliflər verir;

• Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunda çalışan gənc alim və tədqiqatçıların Az.ET Əkinçilik İnstitutu, regional və beynəlxalq səviyyəli proqram və layihələrdə iştirak etməyə cəlb edilməsini təmin edir;

• Müxtəlif səviyyəli ictimai, elmi, mədəni-kütləvi, idman-sağlamlıq tədbirlərinin təşkilinə kömək edir.

• Gənc alim və tədqiqatçıları respublika və beynəlxalq səviyyəli mədəni tədbirlərdə iştiraka cəlb etməklə onların mədəni səviyyələrinin inkişaf etdirilməsini təmin edir.
• Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunda çalışan gənc alim və tədqiqatçıların, onlar tərəfindən yerinə yetirilən elmi tədqiqat işlərinin, layihələrin və digər işləmələrin məlumat bazasını yaradır;

• Azsrbaycan Respublikasinin qanunvericiliyinə və bu Əsasnaməyə zidd olmayan digər fəaliyyətləri həyata keçirir.

 3. Şuranın fəaliyyətinin təşkili:

3.1. Şura Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunun gənc alim və tədqiqatçılarından ibarət olmaqla təşkil edilir. Bu Əsasnamədə gənc alim və tədqiqatçı dedikdə Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunda çalışan və təhsil alan 40 yaşadək elmi işçilər nəzərdə tutulur.

3.2. Şuranın tərkibinə Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu və Bölgə Təcrübə Stansiyalarında çalışan gənc elmi işçilərdən təşkil edilir.

3.3. Şuranın tərkibi direktor tərəfindən təsdiq edilir. Şuranın fəaliyyət müddəti 5 ildir.

3.4. Şuranın fəaliyyətinə rəhbərlik şuranın sədri tərəfindən həyata keçirilir. Şuranın sədri şuranın ümumi iclasında açıq və ya gizli səsvermə əsasında seçilir, direktor tərəfindən təsdiq edilir.

3.5. Şuranın sədri təsdiq edilmiş illik iş planına uyğun olaraq şuranın fəaliyyətini təşkil edir, dövlət, ictimai və digər təşkilatlarda şuranı təmsil edir və şura üzvlərinin işinə rəhbərlik edir.

3.6. Şura sədri şura üzvlərindən birini şura sədrinin muavini təyin edir. Şura sədrinin muavini şura sədrinin tapşırığı və öz səlahiyyətləri daxilində şuranın fəaliyyətini idarə edir, şura sədri olmadıqda onun səlahiyyətlərini icra edir.

3.7. Şura sədri şura üzvlərindən birini şuranın katibi təyin edir. Şuranın katibi sənədləşmə işlərini həyata keçirir.

3.8. Şura üzvləri şuranın işində fəal iştirak edir, seçildikləri müvafiq şöbə və qurumlarda şura iclaslarında qəbul edilmiş qərarların icrasını təmin edir.

3.9. Sistematik olaraq şura iclaslarında iştirak etməyən, öz vəzifələrini və öhdəliklərini lazimi qaydada yerinə yetirməyən və şuranın normal fəaliyyətinə maneə olan şura üzvləri şura iclasının qərarı əsasında şura üzvlyündən azad edilir.

3.10.Şuranın ali idarəetmə orqanı şuranın umumi iclasıdır. Şura iclasları ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. Şura iclaslarında qərarların qəbul edilməsi üçün iclasda şura üzvlərinin ən azı üçdə ikisi iştirak etməlidir. Qərarların qəbul edilməsi üçün iclasda iştirak edənlərin yarıdan çoxu qərarın lehinə səs verməlidir.
3.11. Şura üzvlərinin üçdə ikisinin yazılı tələbi əsasında şuranın növbədənkənar iclası çağırıla bılər.

 4. Şuranın hüquqları:

4.1. Şuranın fəaliyyəti ilə əlaqədar sənəd və materialların hazırlanmasında iştirak etmək.
4.2. Şuranın fəaliyyətinə aid olan məsələlərlə baglı Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutun rəhbərliyi tərəfindən keçirilən tədbirlərdə (toplantılarda) iştirak etmək.

4.3. Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunun müvafiq struktur və qurumlarından şuranın bu Əsasnamə ilə müəyyən edilən vəzifələrinin icrası üçün zəruri olan məlumatları əldə etmək və sənədlərlə tanış olmaq üçün sorğu vermək.
4.4. Səlahiyyətləri daxilində tabe olduğu rəhbərliyə öz hüquq və vəzifələrinin icrası zamanı aşkar edilən problemlər və çatışmamazlıqlar haqqında məlumatlar, habelə onların aradan qaldırılması yolları haqqında təkliflər vermək.

4.5. Şuranın bu Əsasnamə ilə muəyyən edilən vəzifələrinin icrasi ilə əlaqədar fəaliyyətlərin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər vermək.

4.6. Elm və tədris fəaliyyətində fərqlənən gənc alimlərin mükafatlandırılması və onların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması haqqında təklif və tövsiyələr vermək.
4.7. Öz fəaliyyəti ilə əlaqədar qərar layihələri ilə tanış olmaq.

 5. Şura üzvünün bilik səviyyəsi və şəxsi keyfiyyətləri

5.1. Şura üzvü mədəni olmalı, Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutu üzrə müəyyən edilmiş nizam-intizam qaydalarına əməl etməli, öz davranışı, əxlaqi-etik normalara riayət etməsi ilə bir numunə olmalıdır.

5.2. Bu Əsasnamə ilə muəyyən edilən vəzifələri keyfiyyətlə yerinə yetirmək üçün şura üzvü aşağıdakıları bilməli və bacarmalıdır: 

 - İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməyi;  

 - Elmi fəaliyyət və ali təhsillə bağlı qanunvericilik aktlarını;  

- Elmi fəaliyyətin, tədrisin və təlim-tərbiyənin təşkili prinsiplsrini;    

- Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müvafiq normativ-hüquqi sənədlərini;        

- Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunda elm, təlim və tərbiyənin təşkili ilə bağlı Elmi Şuranın qərarlarını və direktorun müvafiq əmrlərini;

- Şuranın hüquq və vəzifələri ilə bağlı olan normativ-hüquqi sənədlərin məzmununu.

 6. Şuranın maliyyələşdirilmasi

 6.1. Şura aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilir:

 • Azərbaycan ET Əkinçilik İnstitutunun təsdiqlənmiş büdcə və büdcədənkənar smetalarda təsbit edilmiş müvafiq xərc maddələrinə uyğun ayrılan vəsaitlər,        

 • qanuna uyğun olaraq, xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların qrantları və digər ayırmaları,    

• qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr.