Torpaq və bitki analizləri

Torpağın aqrokimyəvi analizləri:

• Torpağın pH-1: torpaq məhlulunun reaksiyası (turşuluğu və qələviliyi)
• Torpaqda humusun (üzvi maddənin) miqdarı
• Torpaqda karbonatların CaCO3, %-lə miqdarı
• Torpaqda olan ümumi azotun miqdarının təyini
• Torpaqda olan üzvi maddələrin miqdarının təyini
• Torpaqda asan mənimsənilən fosforun (P2O5) miqdarının təyini
• Torpaqda olan asan mənimsənilən (dəyişən) kaliumun miqdarının (K2O) təyini
• Torpaqda olan duzların (quru qalıq) miqdarının təyini
• Dəndə və bitkidə ümumi və zülal azotunun miqdarının təyini
• Azot gübrələrində nəmliyin təyini
• Azot gübrələrində azotun faizlə miqdarının təyini

Torpağın aqrofiziki analizləri:

• Torpağın bərk fazasının sıxlığı
• Torpağın sıxlığı
• Torpağın kütləvi və həcmi nəmliyi
• Torpağın qranulometrik tərkibi
• Torpağın struktur tərkibi
• Suyadavamlı aqreqatların miqdarı
• Torpağın penetrasiya müqaviməti (torpağın bərkliyi)
• Torpaq məhlulunun xüsusi elektrik keçiriciliyi
• Torpağın susızdırma qabiliyyəti
• Torpağın susaxlama qabiliyyəti
• Torpağın hidroloji sabitləri
• Torpaqlarda bitkilər üçün əlverişli və məhsuldar nəmlik diapazonları
• Torpaq nəmliyinin potensiyalı
• Müasir statistik və geostatistik proqramlar vasitəsilə torpaq-aqrofiziki tədqiqatların nəticələrinin riyazi işlənməsi
(S-PLUS; STATİSTİCA; MİNİTAB; SURFER; VESPER və s.)