İqtisadi təhlil

• Məhsul istehsalı

• Ümumi gəlir

• Mənfəət

• Rentabellik

• 1 ton məhsulun maya dəyəri

• 1 ton məhsulun mənfəəti

• 1 ton məhsulun rentabelliyi