Laboratoriyalar

Torpaq və bitki analizləri

Dənin keyfiyyəti

Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət

İlkin toxumçuluq və toxumun keyfiyyəti

Yemlərin texnologiyası və zootexniki  qiymətləndirilməsi