Experimental bases

Tar-tar RFS

Gobustan RFS

Calilabad RFS

Zakatala RFS

Sheki SD

Absheron AEF

Kurdemir ETF

Agstafa AEF

Gedabek S.D

 Sheki SD (research of fodder)

Absheron AEF  (research of fodder)