Elmi nəşrlər

Əkinçilik ET İnstitutunun elmi kitabxanası müntəzəm olaraq elmi mərkəz və kitabxanalarla əməkdaşlıq edərək yeni elmi nəşrlərlə təmin olunur. İnstitut əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri müxtəlif elmi nəşrlərdə dərc olunur, kitablar, broşurlar, monoqrafiyalar, tövsiyələr və s. nəşr olunur.

Əkinçilik ET İnstitutunun şöbə və laboratoriyaları üzrə yarımillik nəşrlər, çıxışlar, konfranslarda iştirak və fermer təsərrüfatlarına köməklik haqqında MƏLUMAT

(2021)

 

Çıxışlar

               Elmi əsərlər

Fer-mer təsər-rüfat-larına kö-mək-lərin sayı

Kon-frans və tədbir-lərdə iştirak edən əmək-daş-ların sayı

Şöbə və laboratoriyalar

 

TV və ra-dio

İnter-net səhifə

Xarici mətbuat

    Yerli

 mətbuat

Kitab

və ya

kitabça

 

Mo-

noq-

ra-fiya

Mə-qalə

Elmi əsərlər məc-muəsi

Töv-siyə

Te-zis

Pla-kat

Buk-let

 

 

İmpakt faktor

Qəzet

 

Jurnal

    Qəzet

 Jurnal

1.

Bitki seleksiyası şöbəsi

3

18

 

7

1

1

2

 

 

2

 

1

6

1

 

 

8

2.

Bitki fiziologiyası və biotexnologiyası şöbəsi

 

10

 

10

2

2

 

 

 

4

 

2

13

 

1

1

3

3.

Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası şöbəsi

 

 

 

3

 

2

 

 

3

1

 

6

 

4

4

 

5

5

3

4.

Otlaq və biçənəklər şöbəsi

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

5

2

5.

Dənin  keyfiyyəti laboratoriyası

 

8

 

4

 

 

1

 

 

5

 

1

 

 

 

 

 

6.

Torpaq və bitki analizləri laboratoriyası

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

6

5

7.

Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət laboratoriyası

 

12

 

5

1

 

 

1

 

2

 

 

2

 

4

16

3

8.

İlkin toxumçuluq və toxumun keyfiyyəti laboratoriyası

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

10

5

9.

Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi laboratoriyası

3

20

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

50

4

10.

Təsərrüfat şöbəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

İnstitut üzrə cəmi:

7

72

 

30

4

5

7

3

 

22

 

12

26

1

11

93

33

 

Əkinçilik ET İnstitutunun 2020-ci ilə dair  fəaliyyəti haqqında 

M Ə L U M A T

Çıxışlar

Elmi əsərlər

Fermer təsərrü-fatlarına köməklərin sayı

Konfrans və tədbirlərdə iştirak edən əməkdaşların sayı

Televiziya

və radio çıxışlar

Xarici mətbuat

Yerli mətbuat

Kitab və ya

kitabça

 

Monoqrafiya

Məqalələr

Elmi əsərlər məcmuəsi

Tövsiyə

Tezis

Plakat

Buklet

 

 

Qəzet

Jurnal

 

Qəzet

 

Jurnal

24

1

16

5

13

2

1

34

18

14

24

 

2

32

39

HAZIR Qarabaşaq Bitkisinin Becərilməsinə Dair by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

HAZIR Uzunlifli Kətan Bitkisinin Becərilməsinə Dair by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

HAZIR Yağlı Kətan Bitkisinin Becərilməsinə Dair by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

Qarğidalinin Dən Üçün i̇ntensi̇v Texnologi̇ya i̇lə Becəri̇lməsi̇nə Dai̇r by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

Tütün kitabca 2021 by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

Tütün kitabca 2021 by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

Hazir Buğda Bi̇tki̇si̇ni̇n Böyümə Və i̇nki̇şaf Fazalari-metodiki Tövsiyyə-2 by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

HAZIR Qarğıdalı Bitkisinin Becərilmə Texnoloqiyasına Dair by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

HAZIR Yumşaq Buğdalarin Çörək Keyfiyyətinə Dair by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

© 2020 Əkinçilik ETİ