Elmi kitabxana

ƏETİ-nin elmi kitabxanası 1951-ci ildə yaradılmışdır. Fondda 28259-dan artıq kitab vardır. Kitabxana fondu biologiya və k/t sahəsindəki elmi kitablarla zəngin olub,  ümumi fonda institutun elmi məcmuələri, dissertasiyalar və hesabatlar daxildir. Kitabxanada biblioqrafik məlumat bazası mövcuddur. Kitabxanada seleksiya, genetika, k/t  biologiyası, toxumçuluq, bitkiçilik, ümumi əkinçilik, torpaqşünaslıq, aqrokimya, bitki fiziologiyası, molekulyar biologiya, biofizika, biokimya, bitki mühafizəsi və başqa sahələrə aid biblioqrafik materiallar, referativ jurnallar toplanmışdır. Elmi kitabxana vaxtaşırı respublikada çap edilən "Azərbaycan Aqrar Elmi", AMEA-nın bioloiya və tibb elmləri seriyasına dair Xəbərlər elmi jurnallarının, eləcə də Macarıstanda çap edilən "Cereal Research Communications", Beynəlxalq Bitki Genetik Ehtiyatları     İnstitutunun "İssues in Genetic Resources",  ICARDA-nın  "Seed INFO", "Caravan" elmi jurnallarını və CIMMYT-in "Новости ЦAЗ" informasiya bülletenlərini, Rusiyada çap olunan əksər jurnalları (“Физиология растений”, “Почвоведение”, “Агрохимия”, “Селекция и Семеноводство”, “Земледелие”, “Защита и карантин растений”, “Аграрная Наука”) alır.

   
   
© 2020 Əkinçilik ETİ